Setup VPython


sub-sahara africa
subrahaman
sahara trip IanKnot rainbow